Socialdemokraterna i Grums

Vi välkomnar Socialdemokraterna i Grums med följande bidrag:

”Socialdemokraterna är ett feministiskt parti som jobbar för att män och kvinnor ska ha samma möjligheter och rättigheter på alla livets områden. Vi jobbar aktivt med de 6 jämställdhetspolitiskamålen både inom vår egen organisation och i kommunen. Vi har under året påbörjat utbildning av kommunens ledningsgrupp  och kommunstyrelsen för att under hösten 2021 fortsätta vårt arbete med att jobba med jämställdhetsintegrering i kommunens verksamheter tillsammans med partikollegor och chefer.”

Kontakt: Sara Emsevik <saraemsevik74@gmail.com>

Tjejjouren Miriam

Vi välkomnar Tjejjouren Miriam med följande bidrag:

”Tjejjouren Miriam är en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om jämställdhet och verka för ett mer jämställt samhälle ur ett feministiskt och normkritiskt perspektiv. Föreningens syfte är också att stötta och stärka unga som identifierar sig som tjejer i Arvika, Värmland och hela Sverige, samt hjälpa dem förbättra sin situation. Verksamhet präglas av en medvetenhet om kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, klass, etnicitet, religion, sexualitet och funktionsvariation och dessa faktorers påverkan på människors liv.

Detta gör vi bland annat genom:

–  möten med vår målgrupp på olika evenemang

–  föreläsningar och workshops

–  aktivt arbete med informationsspridning på sociala medier

–  samverkan i olika projekt med olika samarbetspartners

–  anonymt chatt- och mailstöd”

Kontaktperson: Anna Ströander Venäläinen <info@tjejjourenmiriam.se>

Civilisationen

Vi välkomnar Civilisationen med följande bidrag:

”Vi verkar för ökad kunskapsspridning om jämställdhetsarbete, tillgänglighet, inkludering, mångfald och lika värde för alla människor bland unga.”

Kontaktperson:  Tomas Fändriks <tomas@civilisationen.org>

Atwrk

Vi välkomnar Atwrk med följande bidrag:

”Vi jobbar tillsammans med andra aktörer för att kunna erbjuda handgripliga verktyg och utbildningar kring jämställdhetsarbete. Vi vill vara med och bidra såklart.”

Kontaktperson: Jan Elofsson <jan@atwrk.se>

Kraft kommunikation

Vi välkomnar Kraft kommunikation med följande bidrag:

”Jämställdhet ligger oss varmt om hjärtat och vi ser kommunikationen som en av de viktigaste delarna för ett jämställt Värmland. Vi strävar efter att uttrycka oss könsneutralt i text och bild samt påverka andra att göra det också.”

Kontaktperson: Erik Axelsson Omsford <erik.axelsson@kraftkommunikation.se>

Vuxenutbildningen i Arvika

Vi hälsar Vuxenutbildningen i Arvika välkomna med följande uppdrag:

”Inom vuxenutbildningen arbetar vi systematiskt med att öka jämställdheten i verksamhet. Detta arbete grundar sig i de styrdokument, förordningar och lagar som omger vuxnas studier. Utöver det sker ett jämställdhetsarbete som omfattar den fysiska och psykosociala arbetsmiljön för personalen.

Vi arbetar både proaktivt, nulägesorienterat och uppföljande. Detta speglas i likabehandlingsplaner, likabehandlingsarbete med eleverna och i det strategiska arbetsmiljöarbetet.”

Kontaktperson: Anette Maack <anette.maack@aanc.se>

Astma- och Allergiföreningen region Mellansverige

Vi välkomnar Astma- och Allergiföreningen region Mellansverige med följande bidrag:

”Vi arbetar aktivt för att vår målgrupp ska kunna leva ett jämställt liv då de ofta glöms bort av beslutsfattare. Vi arbetar för att få en så jämn fördelning mellan könen i styrelser som möjligt, och deltar i utbildning om Barnkonventionen för att barnen ska komma till tals.”

Kontaktperson: Sofia Lagerkvist <mellansverige@astmaoallergiforening.se>