Ellevio AB

Vi välkomnar Ellevio AB till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

Vi på Ellevio arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor. Energibranschen har länge varit mansdominerad men liksom samhället i stort har vi allt att vinna på att fler kvinnor vill söka sig till tekniska utbildningar och yrken och i förlängningen väljer oss som arbetsgivare. Energibranschen och Ellevio spelar en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle. För att klara detta viktiga samhällsuppdrag behöver vi kunna rekrytera de bästa talanger, oavsett kön. Som ett jämställt företag kommer vi ta fram bättre tjänster för våra kunder och vara en roligare arbetsplats för våra medarbetare.

Ellevio har därför beslutat att bland annat stötta fyra organisationer som alla syftar till att öka jämställdheten på mansdominerande arenor: Kraftkvinnorna, Female Legends, Popkollo och 50/50-fonden som vi har startat tillsammans med Stockholms fotbollförbund.

Vi har också valt att delta i initiativet för Ett jämställt Värmland, eftersom vi tror att vi kan lära oss av andra men också att vi själva kan vara en inspirationskälla för företag i och utanför vår egen bransch.”

> Läs mer om Ellevio AB

Kontaktperson: Frida Åström, frida.astrom@ellevio.se.

FS Utbildningar

Vi välkomnar FS Utbildningar till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

Vi försöker i alla sammanhang påpeka och belysa gammalmodig jargong och ”påställa”. Vi tror att alla har en styrka och viktig funktion oavsett kön, religion, ålder eller sexuell identitet.”

> Läs mer om FS Utbildningar

Kontaktperson: Emil Fransson, emil@fsutbildningar.se , 070-301 71 66.

Ringens Psykoterapi

Vi välkomnar Ringens Psykoterapi till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

”Att möjliggöra psykoterapi för alla har varit och är en målsättning i min verksamhet.”

> Läs mer om Ringens Psykoterapi

Kontaktperson: Lillemor Hallberg, hallberglillemor@hotmail.com, 0570 – 802 02.

Anslutning nummer 300: MBN Bil

Vi välkomnar anslutning nummer 300 MBN Bil till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

”MBN-Bil är en fullserviceanläggning med försäljning av nya och begagnade fordon, serviceverkstad samt reservdelar och tillbehör. Vi finns till för kunderna och bemöter dem med samma service och fackmässiga kunskap oavsett vilka de är. Det är också en självklarhet för oss att både kvinnor och män anställda med likvärdiga löner.”

> Läs mer om MBN Bil.

Kontaktperson: Olle Olsson, VD, olle@mbnbil.se, 0560-144 60.

Kriminalvården

Vi välkomnar Kriminalvården till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

Målet med jämställdhetsintegrering i Kriminalvården är att verka mot de, av regeringen, uppsatta jämställdhetspolitiska målen. Samtliga enheter i Kriminalvården har ansvar för att självständigt integrera jämställdhet med möjlighet att anpassa utformning samt arbetssätt till dess unika verksamhet.

De övergripande målen är att:

  • Kriminalvårdens återfallsförebyggande insatser är individanpassade.
  • Kriminalvårdens klienter är bättre rustade för ett jämställt liv efter frigivning.
  • Kriminalvårdens verksamhet säkerställer en likvärdig resursfördelning och service till kvinnor och män.
  • Kriminalvårdens myndighetsstyrning är jämställdhetsintegrerad.

För att arbetet med jämställdhetsintegreringen skall fungera framgångsrikt är det av vikt att utgå från ett helhetsperspektiv. Där utgör ett gott chefsstöd en grundläggande förutsättning för de medarbetare som arbetar med att föra jämställdhetsarbetet framåt inom den egna verksamheten. Ett helhetsperspektiv är även av stor vikt vad gäller de förändringar enheten väljer att genomföra. Förändringar av fasta rutiner och etablerade arbetssätt kan verka små och obetydliga men kan i sin helhet få stor betydelse.”

> Läs mer om Kriminalvården.

Kontaktperson: Roger Andersson, roger.k.andersson@kriminalvarden.se, 

Värmlands Mansforum och Karlstads Mansjour

Vi välkomnar Värmlands Mansforum och Karlstads Mansjour till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

Värmlands Mansforum jobbar förebyggande mot psykisk ohälsa, våld och destruktiva könsnormer. Genom att bedriva mansgrupper där män tillsammans med andra män lär sig förstå sig själva och sitt eget beteende skapar Värmlands Mansforum förutsättningar för män i Värmland att förändra sitt liv och leva sin fulla potential med stöd av varandra. Värmlands Mansforum bedriver också ”Karlstads Mansjour”: En direktlinje per telefon och E-post för män eller närstående till män som söker stöd och råd eller kanske bara behöver någon att prata med. 054-152085 (18:00 – 21:00 vardag) eller E-post: info@karlstadsmansjour.se. Vision: ”Jag som man tar ansvaret för att leva min fulla potential, tillsammans med andra (män)niskor”

> Läs mer om Värmlands Mansforum.

> Läs mer om Karlstads Mansjour.

Kontaktperson: Keith Aheinen, info@varmlandsmansforum.se; info@karlstadsmansjour.se, 054-15 20 85.