Artiklar och inlägg

Ett jämställt Värmland ger resultat i hela länet

När anslutningssystemet Ett jämställt Värmland nu fyller två år firar vi det genom att välkomna anslutning nummer 300 vid en jämställdhetsmiddag på Residenset. Och det finns mycket mer att fira!

​- Det är fantastiskt att se att 300 företag, föreningar, organisationer, kommuner och myndigheter från hela länet har anslutit sig till Ett jämställt Värmland. Allt från soloföretag inom olika branscher till idrottsföreningar, ideella organisationer och stora internationella koncerner har genom sin anslutning ställt sig bakom jämställdhetsarbetet i Värmland. Nu när vi lanserar den nya tioåriga jämställdhetsstrategin för Värmland har vi ett brett nätverk att tillsammans kunna sprida och vidareutveckla de verktyg och metoder som finns, säger Katarina Jakobsson som är särskilt sakkunnig jämställdhet på Länsstyrelsen Värmland.

Varje anslutning har lämnat in sitt bidrag kring hur de vill och ska arbeta för att nå Ett jämställt Värmland. Genom att ansluta sig erbjuds man utbildning, erfarenhetsutbyte och inspiration för att fortsätta arbeta med dessa frågor på den egna arbetsplatsen, föreningen m.m. Den nya strategin som skickas till regeringen i december 2017 har förankrats bland annat genom de anslutna, företag, Pridedeltagare, gymnasieelever, universitetsstudenter m.m. genom ett flertal workshops, föreläsningar och runt 500 inkomna digitala förslag.

– Den nya strategin är ett gott exempel på samverkan inom länet och mellan de olika jämställdhetspolitiska målen. Vi lyfter in arbetet för att förebygga mäns våld mot kvinnor i den gemensamma strategin istället för att arbeta med det som ett eget område vilket de flesta län gör. För oss är det inte bara värdefullt att nå fler utan också att arbeta vidare med alla de aktörer som har anslutit sig. Vi presenterar bland annat ett nytt verktyg som ska vara enkelt för alla att använda vid Forum Jämställdhet 6-7 februari, säger Isabel Persson som är kvinnofridssamordnare vid Länsstyrelsen Värmland.

Anslutning nummer 300: MBN Bil

Vi välkomnar anslutning nummer 300 MBN Bil till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

”MBN-Bil är en fullserviceanläggning med försäljning av nya och begagnade fordon, serviceverkstad samt reservdelar och tillbehör. Vi finns till för kunderna och bemöter dem med samma service och fackmässiga kunskap oavsett vilka de är. Det är också en självklarhet för oss att både kvinnor och män anställda med likvärdiga löner.”

> Läs mer om MBN Bil.

Kontaktperson: Olle Olsson, VD, olle@mbnbil.se, 0560-144 60.

Kriminalvården

Vi välkomnar Kriminalvården till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

Målet med jämställdhetsintegrering i Kriminalvården är att verka mot de, av regeringen, uppsatta jämställdhetspolitiska målen. Samtliga enheter i Kriminalvården har ansvar för att självständigt integrera jämställdhet med möjlighet att anpassa utformning samt arbetssätt till dess unika verksamhet.

De övergripande målen är att:

  • Kriminalvårdens återfallsförebyggande insatser är individanpassade.
  • Kriminalvårdens klienter är bättre rustade för ett jämställt liv efter frigivning.
  • Kriminalvårdens verksamhet säkerställer en likvärdig resursfördelning och service till kvinnor och män.
  • Kriminalvårdens myndighetsstyrning är jämställdhetsintegrerad.

För att arbetet med jämställdhetsintegreringen skall fungera framgångsrikt är det av vikt att utgå från ett helhetsperspektiv. Där utgör ett gott chefsstöd en grundläggande förutsättning för de medarbetare som arbetar med att föra jämställdhetsarbetet framåt inom den egna verksamheten. Ett helhetsperspektiv är även av stor vikt vad gäller de förändringar enheten väljer att genomföra. Förändringar av fasta rutiner och etablerade arbetssätt kan verka små och obetydliga men kan i sin helhet få stor betydelse.”

> Läs mer om Kriminalvården.

Kontaktperson: Roger Andersson, roger.k.andersson@kriminalvarden.se, 

Värmlands Mansforum och Karlstads Mansjour

Vi välkomnar Värmlands Mansforum och Karlstads Mansjour till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

Värmlands Mansforum jobbar förebyggande mot psykisk ohälsa, våld och destruktiva könsnormer. Genom att bedriva mansgrupper där män tillsammans med andra män lär sig förstå sig själva och sitt eget beteende skapar Värmlands Mansforum förutsättningar för män i Värmland att förändra sitt liv och leva sin fulla potential med stöd av varandra. Värmlands Mansforum bedriver också ”Karlstads Mansjour”: En direktlinje per telefon och E-post för män eller närstående till män som söker stöd och råd eller kanske bara behöver någon att prata med. 054-152085 (18:00 – 21:00 vardag) eller E-post: info@karlstadsmansjour.se. Vision: ”Jag som man tar ansvaret för att leva min fulla potential, tillsammans med andra (män)niskor”

> Läs mer om Värmlands Mansforum.

> Läs mer om Karlstads Mansjour.

Kontaktperson: Keith Aheinen, info@varmlandsmansforum.se; info@karlstadsmansjour.se, 054-15 20 85.

Rädda Barnen Värmland

Vi välkomnar Rädda Barnen Värmland till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och vår verksamhet grundar sig på Barnkonventionen. Vårt arbete fokuseras på de barn som har det svårast, dvs. barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Vi kämpar för att ALLA barn i Värmland ska få en trygg och hälsosam uppväxt, att de ska kunna göra sina röster hörda och därmed få inflytande över sin situation. Inget barn i Värmland ska utsättas för våld, övergrepp eller diskriminering. Därmed ska flickor och pojkar ha samma rättigheter!”

> Läs mer om Rädda Barnen Värmland.

Kontaktperson: Monica Ekström, monica.ekstrom@boj.se, 070-319 42 15.

Fryksdalens Sparbank

Vi välkomnar Fryksdalens Sparbank till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

I vårt uppdrag som sparbank delar vi ut delar av vår vinst till insatser som ska utveckla det lokala samhället. Jämställdhet är en viktigt faktor för att vi ska gå in med medel i projekt och insatser. Vår arbetsplats har en jämn fördelning av kön, 16 män och 18 kvinnor. Vi arbetar aktivt för att ytterligare jämna ut könsfördelningen på avdelningarna.”

> Läs mer om Fryksdalens Sparbank.

Kontaktperson: Anna Öhgren Bodén, anna.ohgren-boden@fryksdalenssparbank.se, 0702-46 28 93.

Karlstads Bostads AB

Vi välkomnar Karlstads Bostads AB till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

Det övergripande målet för arbetet med jämställdhet och mångfald hos oss på KBAB är – liksom för hela koncernen Karlstads kommun – att våra verksamheter ska tillhöra landets mest jämställda. För att nå detta mål krävs ett kontinuerligt arbete i både arbetsgivar- och verksamhetsperspektiven och att jämställdhet och mångfald införlivas i beslut, planering, genomförande och uppföljning – det vill säga i allt vi gör. Alla ska känna sig välkomna som både medarbetare och hyresgäster hos oss. Vi arbetar aktivt med dessa frågor genom att exempelvis utbilda våra medarbetare i mångfalds och HBTQ-frågor, arrangerar tema-caféer för våra hyresgäster och självklart går vi med i Karlstad Pride under banderollen ”vi älskar alla våra hyresgäster”.”

> Läs mer om Karlstads Bostads AB.

Kontaktperson: Åsa Karlsson, asa.karlsson@kbab.se, 054-540 76 00.