Arbetsförmedlingen

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

På Arbetsförmedlingen bedriver vi ett målinriktat arbete för att aktivt främja jämställdhet såväl externt på arbetsmarknaden som internt inom myndigheten. Jämställdhetsarbetet ingår i den ordinarie verksamheten för alla medarbetare och integreras i verksamhetens alla delar.

Arbetsförmedlingens jämställdhetsuppdrag har två inriktningar:

Dels det arbetsmarknadspolitiska uppdraget vars huvuduppgift är att bidra till ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Kvinnor och män ska ha tillgång till förmedlings- och programverksamheten på samma villkor. Det arbetet sker genom strategin jämställdhetsintegrering. Det innebär att ett jämställdhetsperspektiv integreras i alla led av planering, beslutsfattande, utförande och uppföljning av Arbetsförmedlingens verksamhet, eftersom jämställdhet mellan kvinnor och män skapas i det dagliga arbetet.

Dels det personalpolitiska uppdraget som innebär att vi bedriver ett aktivt jämställdhetsarbete enligt diskrimineringslagen, samt ger alla medarbetare samma möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.”

> Mer information om Arbetsförmedlingen.

Kontaktperson: Lina Andrén, lina.andren@arbetsformedlingen.se, 010-486 74 30. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.