Arbetsförmedlingen

Vi välkomnar Arbetsförmedlingen till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

På Arbetsförmedlingen bedriver vi ett målinriktat arbete för att aktivt främja jämställdhet såväl externt på arbetsmarknaden som internt inom myndigheten. Jämställdhetsarbetet ingår i den ordinarie verksamheten för alla medarbetare och integreras i verksamhetens alla delar.

Arbetsförmedlingens jämställdhetsuppdrag har två inriktningar:

Dels det arbetsmarknadspolitiska uppdraget vars huvuduppgift är att bidra till ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Kvinnor och män ska ha tillgång till förmedlings- och programverksamheten på samma villkor. Det arbetet sker genom strategin jämställdhetsintegrering. Det innebär att ett jämställdhetsperspektiv integreras i alla led av planering, beslutsfattande, utförande och uppföljning av Arbetsförmedlingens verksamhet, eftersom jämställdhet mellan kvinnor och män skapas i det dagliga arbetet.

Dels det personalpolitiska uppdraget som innebär att vi bedriver ett aktivt jämställdhetsarbete enligt diskrimineringslagen, samt ger alla medarbetare samma möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.”

> Läs mer om Arbetsförmedlingen.

Kontaktperson: Lina Andrén, lina.andren@arbetsformedlingen.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.