Jämställdhetsperspektiv i utbildning/föreläsning

Underlag till föreläsare
Jämställdhet handlar om män och kvinnors lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla områden i livet. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina liv.

Att ha ett jämställdhetsperspektiv innebär att:
1) Synliggöra kvinnor och män i antal, statistik och villkor.
2) Problematisera villkor, normer, värderingar, föreställningar och attityder om kvinnor och män, om manligt och kvinnligt.

Tips till handläggare/upphandlare/beställare av utbildningar/föreläsningar

  • Undvik en-menings-formuleringar om att ”perspektivet ska finnas med” som utbildarna/föreläsarna lätt kan kryssa för utan att behöva motivera. Formulera istället en öppen fråga om ”hur?” genusperspektiv och jämställdhet ska belysas under utbildningen/föreläsningen. De som lämnar anbud/svar bör i ord får beskriva hur de planerar att arbeta och på vilket sätt perspektivet kommer synas i utbildningen/föreläsningen. Tex: ”Anbudsgivaren ska tydligt beskriva hur denne har ett jämställdhetsperspektiv i föreläsningen”.
  • Formulera eventuellt konkreta beskrivningar i upphandlingen på vilket sätt ni vill att jämställdhetsperspektivet ska beaktas, antingen konkret kopplat till föreläsningens/utbildningens ämnesinnehåll eller mer allmänt.

    Exempelvis att utbildaren ska:
    1) Synliggöra kvinnor och män genom exempel, statistik och bilder, samt belysa deras förutsättningar på det område som utbildningen behandlar.
    2) Problematisera genus (dvs. villkor, normer, värderingar, attityder och föreställningar om män och kvinnor, manligt och kvinnligt).

  • Fatta beslut om hur jämställdhets- och genuskunskaper ska viktas i upphandlingen. Ett annat konkret tips kan vara att ni vill att föreläsaren har ett genusmedvetet tänk kring utbildning/föreläsning och bilder. En jämställdhetssäkrad föreläsning/utbildning synliggör både kvinnor och män i så väl utbildningsmaterial som i gruppen.

REPRESENTATION OCH FRAMSTÄLLNING
• Hur presenteras och representeras män och kvinnor i utbildningsinnehållet? Är presentationen stereotyp utifrån föreställningar om kvinnor och män eller bryter den gamla traditionella föreställningar?
• Används både ”hon” och ”han” i exempel och resonemang?
• Används exempel som både män och kvinnor kan relatera till?
• Vilka bilder visas? Visas bilder på både kvinnor och män och vid vilka delar av utbildningen? Hur framställs kvinnor respektive män på bilderna och i exemplen? Hur ser spridningen ut gällande ålder, etnicitet, funktionshinder m.m.? Alltid kön, aldrig bara kön!

DELAKTIGHET
• Finns strategier för allas delaktighet i utbildningen? Exempel på dessa strategier kan vara rundor där alla i gruppen får tala eller övningar som uppmuntrar till delaktighet.
• Hur fördelas samtalsutrymmet mellan kvinnor och män? Det är viktigt att markera när någon avbryter någon annan eller om det är en eller några personer i gruppen som tar eller får den största delen av samtalsutrymmet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.