Nätverksträff Ett jämställt Värmland 17 mars 13.00-16.15

Välkomna på nätverksträff för Ett jämställt Värmland med tema män och jämställdhet.

13.00 Inledning Länsstyrelsen och Region Värmland

Vill man ha jämställdhet? Tomas Wetterberg, samhällsvetare med fokus på kvinnovetenskap och sociologi, han har varit aktiv i jämställdhetsarbete sedan början av 90-talet, b la på Regeringskansliet med frågor om män och jämställdhet.

https://tomaswetterberg.se/ Länk till annan webbplats.. Tomas kommer inleda eftermiddagen och sen samtala med Marcus Wihk, enhetschef Länsstyrelsen och Peter Bäckstrand, Regiondirektör Region Värmland.

Podden Att vara pappa, Rasmus Skytt Bergström, grundare till podden.

Att vara Pappa är en podcast om att vara pappa och allt som kan hända och vilka problem man kan möta i papparollen. https://poddtoppen.se/podcast/1565824700/att-vara-pappa Länk till annan webbplats.

Organisationen MÄN, Per Renström, kontaktperson intrimstyrelsen lokalföreningen i Karlstad. MÄN är en organisation som främjar jämställt föräldraskap, bland annat genom pappagrupper, jobbar med våldsprevention både i Sverige och internationellt. MÄN Karlstad tar det lokalt till Värmland. Vår vision är en jämställd värld utan våld. Vi engagerar fler män att vara aktiva för jämställdhet, likaså alla genus. Vi driver ett antal projekt där vi utvecklar metoder och tar fram utbildningsprogram för våldsförebyggande arbete. https://mfj.se/Karlstad Länk till annan webbplats.

Erfarenheter av att jobba med materialet En riktig man med David Hanley, Verksamhetsutvecklare, Attityd. David har tidigare jobbat som idrottskonsulent på RF/SISU Värmland med ansvar för idrottens inkluderingsuppdrag. https://enriktigman.se/ Länk till annan webbplats.

Föreläsning med Peter Rung, Peter är föreläsare och utbildare inom våldsprevention och en av initiativtagarna till Huskurage. I sin föreläsning kommer Peter prata om normbrytande arbete, maskulinitet och machokultur.

Samtal med dagens talare, ledd av moderator Tomas Wetterberg

Aktuell information Länsstyrelsen och Region Värmland

16.15 Slut

ANMÄLAN via Region Värmland – klicka här för att anmäla dig.

VAR:
Värmlands Museum/digitalt
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
14 mar 2022

Jämställdhetsmyndigheten utlyser statsbidrag till jämställdhetsprojekt

Nu är det återigen möjligt för ideella föreningar och stiftelser att söka statsbidrag som syftar till att främja jämställdhet.

Jämställdhetsmyndigheten fördelar på regeringens uppdrag statsbidrag till det civila samhället för att driva projekt som ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska delmålen. Statsbidragen innebär en möjlighet för civilsamhället att bedriva viktigt jämställdhetsarbete.

I årets utlysning finns det totalt 10 miljoner kronor att söka. Utlysningen öppnar den 15 februari och stänger den 22 mars.

Projekt som är nyskapande, kan bidra med kunskap av värde för utvecklingen av jämställdhetsarbetet och som inte kan finansieras med andra medel prioriteras särskilt.

Den 3 mars arrangerar myndigheten ett digitalt informationsmöte om utlysningen.

Mer information om utlysningen, hur du ansöker samt anmälan till informationsmöte finns på Jämställdhetsmyndighetens webb.

Frågor? Välkommen att kontakta bidrag@jamstalldhetsmyndigheten.se

Webbutbildningar

Basutbildning jämställdhetsintegrering

Basutbildning jämställdhetsintegrering | Länsstyrelsen Kalmar (lansstyrelsen.se)

 

Jämställdhetsintegrering i offentlig sektor

Webbutbildning i jämställdhetsintegrering från Jämställdhetsmyndigheten – Jämställdhetsmyndigheten | Utbildningsplattform (jamy.se)

 

Bättre verksamhet med jämställdhetsintegrering

17 filmer om hur ett jämställdhetsperspektiv kan ge bättre vård, skola, omsorg, sanmhällsplanering – med fokus på konkreta effekter för invånarna.

Bättre verksamhet med jämställdhetsintegrering – YouTube

Internationella kvinnodagen

Samma vecka som den internationella kvinnodagen är kommer vi att uppmärksamma detta i olika inlägg i våra sociala kanaler. Du kan också läsa mer på någon av dessa sidor:

Internationella kvinnodagen – Destruktiva mansideal ett hinder för att nå klimatmålen? | Länsstyrelsen Kalmar (lansstyrelsen.se)

Kvinnorna som tog kliven – SV Kalmar Län

Jämställdhet i skola och utbildning -ett förebyggande arbete | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se)

Pandemi och patriarkat: https://fb.me/e/2acu7rJFD

Internationella kvinnodagen: #Arkivism | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)

Nytt verktyg för att minska prostitution och människohandel

Idag lanseras ett nytt digitalt verktyg som syftar till att ge kunskap och stöttning i att våga tipsa polisen vid misstanke om prostitution och människohandel. Initiativet kommer från Länsstyrelsen Värmland, Polisen region Bergslagen och Sveriges Åkeriföretag och vänder sig i första han till länets yrkeschaufförer.

I Värmland arbetar cirka 1500 yrkeschaufförer som dagligen är ute och kör längre sträckor längs våra vägar. Dessa chaufförer har en stor möjlighet att tipsa polisen vid misstanke om brott. Detta kräver dock att chaufförerna har kunskap kring situationerna de kan hamna i.

– Genom det nya digitala verktyget kommer chaufförerna att få utbildning och direkt vägledning av polisen i hur de ska agera. Ett slags test som förbereder dem på framtida situationer. Genom att fler och fler ser och agerar hjälps vi åt att uppnå ett tryggt och jämställt Värmland säger Thomas Broström, regionchef Sveriges Åkeriföretag.

LBC Frakt är ett av alla åkeriföretag i Värmland.

– Transportbranschen har ett ansvar att verka för ett jämställt samhälle utan kriminella organisationer som stör vårt samhälle. LBC Frakt har valt att ta en aktiv roll i detta arbete, säger Lars Reinholdsson, VD LBC Frakt Värmland.

Under Sveriges största jämställdhetskonferens, Forum Jämställdhet 6-7 februari i Karlstad, kommer Thomas Broström från Sveriges Åkeriföretag att hålla i ett seminarium om transportkriminalitet, prostitution och människohandel. Seminariet startar kl.10.30 den 7 februari på den öppna scenen i utställningen. Det öppna programmet är gratis och för alla.

Så, ser du på eller agerar du? Testa dig själv! Dela gärna med dig av testet efter att du genomfört det.

Ser du på eller agerar du? Testa!

Läs mer om Länsstyrelsens arbete mot prostitution och människohandel

Ny strategi Ett jämställt Värmland 2018-2027

Denna strategi ska bidra till visionen Ett jämställt Värmland och till att de nationella jämställdhetspolitiska målen får genomslag i länet.
Strategin har arbetats fram under hela 2017, genom att inhämta synpunkter på olika sätt från en mängd aktörer. Strategin utgår på ett
övergripande sätt från den tidigare strategin Ett jämställt Värmland 2014-2016 och hämtar lärdom från gjorda erfarenheter. Information
om jämställdhetsläget hämtas i första hand från AHA-Värmland På tal om kvinnor och män 2016, läs mer på www.ahavarmland.se.

> Kortversion Ett jämställt Värmland strategi 2018-2027 (PDF).

> Beställ fysiska exemplar av handboken via denna länk.

Succé för nya jämställdhetsstatistiken

Vi har redan fått beställa fler fickhandböcker AHA Värmland ”På tal om kvinnor och män 2016” eftersom beställningarna rullar in. Väldigt roligt och bra! Här följer ett exempel på hur statistiken kan användas i en gymnasieskola. Beställ fler exemplar på www.ahavarmland.se.

Erik Andersson (gymnasielärare): Jag har använt mig av häftet ”På tal om kvinnor och män” i mitt arbete som gymnasielärare i samhällskunskap. Detta har rört sig om en VUX-klass som läst kursen Samhällskunskap 1b på Spångbergsgymnasiet i Filipstad nu under hösten. Detta är en kurs som täcker in många områden under relativt kort tid så en av anledningarna till att jag ville använda mig av jämställdhetsstatistik var att jag på det sättet kunde jobba med två punkter i det centrala innehållet på samma gång; dels den som säger att kursen ska behanda ”Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap” och dels den som tar upp ”Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Exempel på metoder för att samla in information är intervju, enkät och observation. Exempel på metoder för att bearbeta information är statistiska metoder, samhällsvetenskaplig textanalys, argumentationsanalys och källkritik”.

I min planering hade jag tänkt inleda kursen med ett avsnitt med sociologiskt fokus eftersom det ger en bra känsla för det samhällsvetenskapliga ”tänket” och tar upp vardagsnära frågor på ett sätt som kan vara mer lättillgängligt för elever som inte är vana vid ämnet. Men samtidigt ville jag förmedla att de saker vi tittade närmare på (ff.a. klass, etnicitet och genus) inte bara är frågor om tyckande och tänkande utan att man bedriver empiriska studier och forskning även inom samhällsvetenskapen, och då kändes statistik som ett lättillgängligt material att jobba med. Att länsstyrelsens material visade statistik för såväl länet som riket var också lämpligt eftersom det kunde ge en bild av de olika nivåerna i det svenska samhället, inte minst med tanke på att en stor del av eleverna i kursen var utlandsfödda och inte varit i landet speciellt länge. De delar i materialet vi jobbade med mer specifikt var statistiken över de vanligaste yrkena bland män respektive kvinnor i länet, vilket vi kopplade till en diskussion om hur normer och förväntningar utifrån genus påverkar människors självbild och idéer om vad som är socialt gångbart. Detta blev särskilt tydligt i materialet med tanke på att en yrkesgrupp (vård och omsorg) var såpass dominerande bland länets kvinnor medan det för männen inte fanns någon motsvarande dominerande yrkeskategori. Vidare fick eleverna i uppgift att med hjälp av materialet ta reda på hur statistiken kring misshandelsfall i länet såg ut; vilka skillnader det fanns mellan könen när det gällde platsen misshandeln skedde på och vilken relation brottsoffret hade till förövaren. Utifrån detta fick eleverna sedan resonera om vad detta ger för bild av sociala mönster och arenor (offentligt/privat) kopplat till kön och hur våld drabbar människor på olika sätt.

Sammanfattningsvis så fungerade såväl avsnittet som materialet bra, många tyckte att det var intressant att titta på statistik även för saker som vi inte tog upp explicit i undervisningen. De svårigheter som vissa upplevde bedömde jag som att det hade mer att göra med en allmän ovana att tolka statistik och diagram än att materialet i sig skulle vara svårtillgängligt, det kan därför vara bra inför framtiden att prata med elevernas mattelärare så att man kan använda materialet efter att de gått igenom grunderna i matten, eller utarbeta ett ämnesöverskridande projekt kring det som möter mål i båda kurserna. Detta blir dock svårare på vuxenutbildningar eftersom eleverna där läser olika ämnen. Jag ser även möjligheter att återkomma till materialet i de fördjupningskurser som elever på samhällsprogrammet kan läsa inom exempelvis arbetsmarknad och juridik, där man kan göra lite större arbeten kring det än det vi gjorde i denna grundkurs.