Assemblin VS AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Inom Assemblin finns en koncerngemensam uppförandekod som tydliggör det etiska och moraliska förhållningssättet i hela verksamheten och som även inkluderar frågan om mångfald, jämställdhet och inkludering. Vår uppförandekod slår fast att diskriminering och exkludering av en person på grund av ålder, kön, religion, sexuell läggning, politisk åsikt eller etnisk bakgrund inte får förekomma.

I installationsbranschen är andelen kvinnor låg, och Assemblin fokuserar därför på att öka andelen kvinnor i verksamheten. Sedan 2023 finns en koncerngemensam handlingsplan för ökad mångfald och inkludering med fokus på jämställdhet, och som gäller för all verksamhet i Assemblin. I handlingsplanen listas olika aktiviteter och initiativ som vidtas i syfte att attrahera fler kvinnor. Utöver detta görs flera initiativ i respektive affärsområde och lokalt. Vissa affärsområden har också valt att sätta upp ett kvantitativt jämställdhetsmål i sin affärsplan.

Assemblin följer löpande upp andelen kvinnor i verksamheten, såväl bland medarbetare som bland ledande befattningshavare. Detta presenteras årligen i vår externa hållbarhetsrapport.”

> Mer information om Assemblin VS AB.

Kontaktperson: David Larnemark, david.larnemark@assemblin.se, 010-475 22 73.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.