Tjej- och Kvinnojouren Nordvärmland

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

Tjej/Kvinnojourens ändamål är att verka mot våld och förtryck av kvinnor och barn samt för kvinnors jämställdhet på livets alla områden.

Tjej/Kvinnojourens arbete ska utgå från ett tydligt kvinnoperspektiv och barnperspektiv och präglas av respekt för alla människors lika värde, socialt ansvar, hederlighet och öppenhet. Arbetsformerna ska vara demokratiska.

Med insikt om att mäns våld mot kvinnor, allt våld i nära relationer samt att vuxnas våld mot barn är det yttersta uttrycket för det ojämställda samhälle vi lever i och med särskilt fokus på frågor som rör kvinnors och barns rätt till frihet från våld och förtryck ska Tjej/Kvinnojouren verka genom att:

• ge kvinnor och deras medföljande barn stöd vid våld och hot i nära relationer

• uppmärksamma och tillmötesgå de behov som varje medföljande barn har

• bedriva verksamhet i form av telefonjour, stödsamtal och skyddat boende

• möjliggöra avstamp för misshandlade kvinnor att ta itu med sin situation

• sprida information om Tjej/Kvinnojourens arbete

• verka för ökad kunskap om våld i nära relationer och om hur barn som upplever sådant våld påverkas.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.