Länsstyrelsen i Värmland ansluter sig med Samhällsrådet

Det är Länsstyrelsen i Värmland som står bakom detta arbete och administrerar denna webbsida. Tillsammans med Region Värmland, Landstinget i Värmland och Polismyndigheten, Polisområde Värmland, bildar vi Samhällsråd Värmland. Det bildades 2009 och dess uppgift är att samverka och arbeta förebyggande för social hållbarhet och trygghet i länet. Samhällsrådets deltagare var först ut att ansluta sig till Ett jämställt Värmland vid lanseringen på länsmiddagen 20 november.

Länsstyrelsen arbetar för jämställdhet i länet utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik. Det nationella målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Länsstyrelsen har både ett internt och externt uppdrag. Externt handlar arbetet om att verka för att de nationella jämställdhetsmålen får genomslag i länet och omsätts till regionala mål och insatser med mätbara och uppföljningsbara indikatorer. Arbetet ska ske i samverkan med strategiskt viktiga regionala aktörer. Internt handlar Länsstyrelsens uppdrag om att integrera ett jämställdhetsperspektiv i vår verksamhet. Jämställdhetsintegrering är den huvudsakliga strategi som används för att uppnå målen både internt och externt.

I länsstrategin Ett jämställt Värmland som gäller under åren 2014-2016 beskrivs övergripande Länsstyrelsens mål och vad vi kan göra för att nå målen. Den ska vara ett stöd till alla i länet för hur vi tillsammans ska nå ett jämställt Värmland.Inom ramen för uppdraget så har också Länsstyrelsen utarbetat en handlingsplan för jämställdhetsintegrering av den egna verksamheten för perioden 2014-2016. Det övergripande målet är att Länsstyrelsen Värmland ska bedriva en jämställdhetsintegrerad verksamhet.

Det övergripande målet bryts ner i följande delmål:

  • God kunskap om jämställdhet och jämställdhetsintegrering genom bla kompetenshöjande insatser
  • Utveckla arbetet med att könsuppdela statistik, samt använda denna för att säkerställa att skillnader identifieras, analyseras och åtgärdas
  • Jämställdhetsperspektiv i fördragningar och underlag till beslut
  • Jämställdhetsperspektiv i externt och internt informationsmaterial
  • Jämn/representativ könsfördelning i arbetsgrupper och vid nomineringar, inbjudningar och övriga forum där Länsstyrelsen kan påverka deltagandet
  • Jämställdhetsperspektiv som krav vid upphandling och inköp

> Läs mer om jämställdhetsarbetet inom Länsstyrelsen i Värmland.

Kontaktperson: Katarina Jakobsson, särskilt sakkunnig jämställdhet på Länsstyrelsen i Värmland, katarina.jakobsson@lansstyrelsen.se, 010-224 73 31.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.