Karlstads universitet

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Verksamheten vid Karlstads universitet vilar på universitetets värdegrund: ”Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Öppenhet, närhet och omtanke kännetecknar vår miljö och vårt arbetssätt. Vårt mål är att bidra till en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling”.

Värdegrunden uttrycks i mål och delmål i den strategiska planen och ger avtryck såväl i interna som externa sammanhang och samarbeten:

  • Karlstads universitet arbetar systematiskt med jämställdhet, inkludering och tillgänglighet. Lärosätet genomsyras av ett inkluderande synsätt där olika kompetenser och erfarenheter tillvaratas för att främja verksamhetens utveckling.
  • Medarbetarna vid Karlstads universitet har en medvetenhet om att man verkar i medborgarnas tjänst och därigenom arbetar enligt de principer som vilar på demokrati, legalitet, saklighet, fri åsiktsbildning, respekt, effektivitet och service.
  • Arbets- och studiemiljön präglas av ömsesidighet, tillgänglighet och flexibilitet.

Genom att låta jämställdhet genomsyra hela verksamheten, i alla möten och handlingar, internt och externt, vill vi bidra till ett jämställt Värmland.”

> Mer information om Karlstads universitet.

Kontaktperson: Dan Guttke, dan.guttke@kau.se, 054-700 17 92.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.