Karlstads kommun

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”I Karlstads kommun strategisk plan 2024-2026 är social hållbarhet och jämställdhet prioriterat. Karlstad ska vara en långsiktigt, socialt hållbar kommun, en omtänksam kommun där alla människor känner sig trygga och välkomna. För oss i Karlstad handlar det därför om att arbeta för ett demokratiskt, jämlikt och jämställt samhälle som präglas av hög tolerans och där människors lika värde står i centrum. Alla ska kunna leva ett gott liv med god hälsa i trygga och säkra livsmiljöer. Människor ska kunna känna tillit och förtroende till varandra och vara delaktiga och inkluderade i samhällsutvecklingen.

I kommunens strategiska plan 2024-2026 finns tio mål och två av dem med tydligt jämställdhetsmål: – Kvinnor, män och ickebinära ska känna sig trygga i det offentliga rummet och i nära relationer. – Främja ett hållbart och jämställt arbetsliv där en förbättring av kvinnors arbetsmiljö och hälsotal prioriteras. Karlstads kommun har sedan 2020 deltagit i SKR modellkoncept för jämställdhetsintegrering och under arbetets gång har flertalet politiska beslut tagit. Jämställdhetsarbetet har implementerats i koncernens planerings- och uppföljningsprocesser såsom årsredovisningen, strategisk plan och budget.

Under 2024 deltar teknik- och fastighetsförvaltningen som modellförvaltning i SKR modellkoncept för jämställdhetsintegrering. 2023 lanserades Karlstads kommun årliga jämställdhetspris, för att uppmärksamma och lyfta alla framgångsrika insatser som sker i kommunkoncernen liksom sprida positiva exempel i arbetet för kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter.”

> Mer information om jämställdhetsarbetet i Karlstads kommun.

Kontaktpersoner: Hanna Bäckman, hanna.backman@karlstad.se, 054-540 43 02.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.