Karlstads kommun

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Karlstads kommun ska vara en kommun som präglas av mångfald och som erbjuder en jämställd service till Karlstadsborna. En viktig del och förutsättning för utvecklingsarbetet inom området är kunskap. Därför genomför vi kontinuerligt utbildningsinsatser för att öka medvetenheten om jämställdhetens och jämlikhetens betydelse bland våra anställda. Vi arbetar aktivt med att alla ska känna sig inkluderade i vår verksamhet. Exempelvis genom Hbtq-certifiering av skolhälsovården, Bfree-café för ungdomar och regnbågsfärgade flaggor vid olika arrangemang.

Arbetet under kommande år

Vi vet att kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett etnicitet, sexualitet eller religion har olika livsvillkor och för att ändra på detta har vi jobbat med olika åtgärder för att få en jämställd verksamhet. Under kommande åren kommer vi bland annat inom skolan att arbeta med insatser för att öka likvärdigheten mellan flickor och pojkars förutsättningar för lärande och utveckling. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att ta reda på hur flickor och pojkar, kvinnor och män får del av ekonomiska resurser. Vi kommer även att arbeta med att ta fram handlingsplaner för att kvalitetssäkra kommunens verksamhet utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Ett gemensamt arbetssätt

Vårt interna arbete inriktar vi på att identifiera vad våra bolag och förvaltningar behöver arbeta med inom jämställdhet och mångfald. Vi har ett gemensamt arbetssätt för hur vi genomför kartläggning och analyser. Resultatet av det arbetet leder till aktiva åtgärder i förvaltningarnas och bolagens jämställdhet- och mångfaldsplaner. T.ex har kartläggningen visat att män tar ut mindre föräldraledighet och vård av barn än vad kvinnor gör samt att kvinnor har högre andel sjukfrånvaro. I och med att detta har identifierats har dessa två frågor blivit prioriterade utvecklingsområden för hela Karlstads kommun.”

> Mer information om jämställdhetsarbetet i Karlstads kommun.

Kontaktpersoner: Hanna Bäckman, hanna.backman@karlstad.se, 054-540 43 02.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.