Arvika Eda Taxitransporter AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Jämställdhetsplan. Arvika Eda Taxitransporter AB anser att alla oavsett kön, etniskt ursprung, trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, könsidentitet eller funktionshinder ska delta i arbetslivet på lika villkor. Det är viktigt att människors lika värde respekteras. Vi tror att innehållet i denna plan kan hjälpa till att skapa en attraktiv och modern arbetsplats i syfte att kunna behålla, utveckla och rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Varje medarbetare är unik och skall mötas med respekt. Olikheter skall ses som en tillgång och användas i ett aktivt jämställdhetsarbete i syfte att stärka effektiviteten och kreativiteten.

Företaget anser att grupper där det finns representation av många olika människor är mer dynamiska, vilket leder till en bättre arbetsmiljö, ökad effektivitet och därigenom ökad lönsamhet. Med jämställdhet menas att alla oberoende av kön, ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden. Detta innebär även lika villkor i fråga om arbete, karriär och utvecklingsmöjligheter. Med mångfald menas att alla oberoende av kön, etniskt ursprung, trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, könsidentitet eller funktionshinder ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla områden.  Detta innebär även lika villkor i fråga om arbete, karriär och utvecklingsmöjligheter.

Strategi: I denna plan anges övergripande mål och strategier för företaget under perioden 2017-2020 för att främja jämställdheten och mångfalden. Den skall göras känd för de anställda via avdelningsmöten. Alla anställda kommer att ha tillgång till planen.

Utförande: Planen är framtagen i samarbete mellan skyddsombud och VD.  Målen skall årligen konkretiseras i handlingsplaner med tidsplanerade åtgärdsförslag.

Ansvar: Ansvaret för att åtgärderna i planen fullföljs åligger VD.”

> Mer information om Arvika Eda Taxitransporter AB.

Kontaktperson: Hadzo Arnautovic, info@arvikataxi.se, 0570-107 00.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.