Länsstyrelsen Värmland

Det är Länsstyrelsen Värmland som står bakom detta arbete och administrerar denna webbsida. Tillsammans med Region Värmland och Polisområde Värmland bildar vi Samhällsråd Värmland. Det bildades 2009 och dess uppgift är att samverka och arbeta förebyggande för social hållbarhet och trygghet i länet. Samhällsrådets deltagare var först ut att ansluta sig till Ett jämställt Värmland vid lanseringen på länsmiddagen 20 november 2015.

Länsstyrelsen arbetar för jämställdhet i länet utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik. Det nationella målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Länsstyrelsen har både ett internt och externt uppdrag. Externt handlar arbetet om att verka för att de nationella jämställdhetsmålen får genomslag i länet och omsätts till regionala mål och insatser med mätbara och uppföljningsbara indikatorer. Arbetet ska ske i samverkan med strategiskt viktiga regionala aktörer. Internt handlar Länsstyrelsens uppdrag om att integrera ett jämställdhetsperspektiv i vår verksamhet. Jämställdhetsintegrering är den huvudsakliga strategi som används för att uppnå målen både internt och externt.

I strategin Ett jämställt Värmland som gäller under åren 2018-2027 beskrivs övergripande Länsstyrelsens mål och vad vi gör för att nå målen. Den ska vara ett stöd till alla i länet för hur vi tillsammans ska nå ett jämställt Värmland.

Länsstyrelsens övergripande mål

Nationella mål har fått genomslag i länet utifrån Värmlands förhållanden och förutsättningar genom att Länsstyrelsen

  • ökar kunskapen om jämställdhet och jämställdhetsintegrering,
  • erbjuder verktyg och metoder för jämställdhetsintegrering,
  • inkluderar frågor om män och maskulinitet i jämställdhetsarbetet,
  • samverkar för att uppnå Ett jämställt Värmland, med ett aktivt ägarskap, stabila strukturer och nätverk av myndigheter, lärosäten, kommuner, organisationer och företag,
  • underhåller nätverk och erbjuder olika forum för erfarenhetsutbyte,
  • arbetar med lärande exempel och inspiration,
  • regelbundet tar fram könsuppdelad statistik för länet och följer upp och analyserar tendenser/trender,
  • synliggör och problematiserar ojämställdheten i Värmland samt
  • förebygger och bekämpar mäns våld mot kvinnor

Under 2023 och fortsatt framåt kommer jämställdhetsstrategin att utökas och kompletteras. Mer information kommer löpande och vi ser fram emot fortsatt samverkan med aktörer i länet.

> Mer information om jämställdhetsarbetet inom Länsstyrelsen Värmland.

Kontaktperson: Katarina Jakobsson, katarina.jakobsson@lansstyrelsen.se, 010-224 73 31.

Petra Ericson, petra.ericson@lansstyrelsen.se, 010-224 73 42.