Mittaus AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Vi har sedan 2007 deltagit i Regeringens och Tillväxtverkets projekt Främja Kvinnors företagande. Projektet är avslutat, men vi arbetar fortsatt för ett jämställt Värmland och Sverige.”

Kontaktperson: EvaLena Heinered, evalena@heinered.se, 070-279 50 31.

Grums kommun

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Viktiga delar i vårt arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare är vår strävan att uppnå en jämnare könsfördelning, att främja etnisk mångfald samt att vi tillsammans ska kunna skapa en arbetsmiljö som präglas av goda arbetsförhållanden för våra medarbetare. Vår jämställdhets- och mångfaldsplan ska säkerställa att vi aktivt främjar jämställdhet, förhindrar trakasserier och förebygger diskriminering inom kommunens arbetsplatser. Samtidigt som vi vill uppnå ett arbetsklimat där våra medarbetare får möjlighet att lära och utvecklas, att trivas och känna gemenskap med andra, vill vi också kunna erbjuda utmaningar och det stöd som behövs för att kunna anta dessa”.

> Mer information om Grums kommun.

Kontaktperson: Sara Pettersson, sara.pettersson@grums.se, 0555-420 00.

Säffle Teaterförening

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Som arrangör i en mindre kommun har vi en vision och förhoppning att kunna lära oss att nå en yngre publik och nå nysvenskarna. För oss är inte fördelningen mellan könen något problem utan det är åldern och etniciteten. Vi arbetar därför aktivt med att finna scenkonst som lockar yngre att gå till teatern. I begreppet yngre menar vi personer som är mellan 15-50 år. Vi arbetar aktivt med att finna vägar för att nå människor som flyttat till vår kommun, olika språkgrupper som automatiskt inte läser lokaltidningarnas annonser och reportage. Hur får vi ut information, hur får vi en dialog, hur får vi ett utbyte som till slut gör teatern till en mötesplats. Vi tror mycket på att samarbeten är en del i att bli bredare, att nå personer vi inte skulle ha mött annars. Genom teatern och annan scenkonst kan olika uttrycksformer förmedla budskap som gör att det berör, det upprör, det roar, det ger förhoppningar, det ger ibland svar, det ger lycka och igenkänning. Sådant som alla människor behöver som krydda på sin vardag.”

> Mer information om Säffle Teaterförening.

Kontaktperson: Krister Lönn, krister.lonn@hotmail.com, 070-757 47 15.

Stora Enso Skoghalls Bruk

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”En förutsättning för att vi på Skoghalls Bruk ska uppnå våra högt ställda mål och vara det världsledande kartongbruket är att vi använder oss av den mångfald av kunskap, erfarenhet, och egenskaper som alla våra medarbetare besitter.  Det är viktigt att vara en attraktiv och modern arbetsplats för alla våra nuvarande och blivande medarbetare. Vi arbetar därför för kvinnors och mäns lika rätt inom alla områden på Skoghalls Bruk och är övertygade om att arbetet både berikas och effektiviseras om kvinnor och män arbetar tillsammans på lika villkor. Vi har höga ambitioner när det gäller mångfald. Vi strävar efter att rekrytera medarbetare med skiftande bakgrund. Mångfald, precis som jämställdhet, ska eftersträvas på alla nivåer i hela organisationen och bidra till vår verksamhets utveckling.”

> Mer information om Stora Enso Skoghalls Bruk.

Kontaktperson: Kristin Johansson, kristin.johansson@storaenso.com, 0722-377 740.

Elvenite AB

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Vi kan och vill påverka miljön och det samhälle vi lever i. Det här gör vi genom ett ständigt förbättringsarbete som ligger inom ramen för ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. För oss är det viktigt med en jämlik organisation och vi arbetar aktivt för att kunna anställa fler kvinnor. Vi är aktiva inom stiftelsen Compare där vi arbetar för att lyfta och locka kvinnor till IT-branschen. Vi deltar och engagerar oss i samverkansgruppen SNITS i syfte att stärka utbytet mellan studenter och näringsliv. Dessutom avsätter vi delar i vår sponsringsbudget  i syfte att skapa mer lika förutsättningar mellan könen.”

> Mer information om Elvenite AB.

Kontaktperson: Åsa Klevmarken, asa.klevmarken@elvenite.se, 0761-354 504.

Karlstad Innovation Park Ek förening

Detta bidrag är en viktig del för att nå visionen ett jämställt Värmland.

”Vi är medvetna i den vardagliga situationen och reflekterar i vårt dagliga arbete om hur vi gör Innovation Park och våra processer jämställda. Ett av våra uppdrag är att fler individer ska starta företag i fler branscher. Kvinnor är högt prioriterade. Exempel om hur vi reflekterar: Vilka tar plats? Vilka föreslås när ett möte ska göras? Vilka pratar i möten? Hur pratas det i möten? Vilka ord används när företagare/entreprenörer beskrivs? Vilka inkluderas och vilka gör det inte?  Vilka typer av företag har företräde? Vilka typer av individer har företräde? På vilket sätt får de företräde?

Vi rannsakar oss också själva i vardagen  hur vi agerar, om vi bevarar eller utvecklar maktordningar. Dessutom arbetar just nu en student på Kau (programmet: Samhällsanalys med inriktning organisering) med att ta fram ett underlag om VARFÖR inte kvinnor startar företag. Mycket av forskningen talar om ATT kvinnor INTE startar företag i lika stor utsträckning som män. Varför kvinnor inte gör det finns det mycket lite forskning om.”

> Mer information om Karlstad Innovation Park Ek förening.

Kontaktperson: Karin Vangstad, karin@karlstadinnovationpark.se, 0706-492 856.