AffärsIT i Skandinavien AB

AffärsIT i Skandinavien AB ansluter sig till Ett jämställt Värmland med ett mycket inspirerande bidrag. Välkomna!

”Inom AffärsIT’s verksamhet är vi 11 anställda, varav 6 män och 5 kvinnor och vi strävar efter att ha en så jämställd miljö som möjligt. Vi har en kvinnlig VD. När tidigare VD, Daniel Höglund Werngren, skulle gå på pappaledighet kom Marie (hans fru) in istället, för att göra det möjligt för honom att vara ledig i tio månader. Det tycker vi är en viktig markering i fråga om jämställdhetsarbete – att det går att hitta lösningar om man tänker utanför ramarna.”

> Läs mer på webbplatsen AffärsIT.

Kontaktperson: Marie Werngren, VD AffärsIT i Skandinavien AB, marie.werngren@affarsit.se.

Stiftelsen Inova i Wermland

Stiftelsen Inova i Wermland är ännu en föregångare i jämställdhetsarbetet i Värmland. De har valt att ansluta sig till Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

”Vi jobbar kontinuerligt med att kommunicera jämställt vad gäller våra aktiviteter i både text och bild. Utifrån att vi bedriver verksamhet i en starkt ojämställd bransch har vi kontinuerligt fokus på genus inom ramen för det uppdrag vi har i länet.”

> Läs mer om Stiftelsen Inova i Wermland.

Kontaktperson: Britt Lööv, Verksamhetsledare Stiftelsen Inova i Wermland, britt.loov@inova.nu, 070-611 27 67.

Almi Företagspartner Värmland

Tack till Almi Företagspartner Värmland som har anslutit sig och blivit en del av Ett jämställt Värmland med följande bidrag:

 • ”vi vill bidra till att jämställdheten ökar genom att vi aktivt bidrar till att fler kvinnor startar och utvecklar sina företag samt kommersialiserar sina innovationer.
 • för att bidra till långsiktig lönsam hållbarhet arbetar vi aktivt för att fler företag ska utveckla sitt styrelsearbete, bl.a. genom att fler företag tar in externa ledamöter. Vi genomför kunskapshöjande aktiviteter och har program för att aktivt bidra till fler kvinnor i de värmländska styrelserna.
 • 2013 genomförde vi tillsammans med Länsstyrelsen och Region Värmland en kartläggning av representationen av kvinnor i styrelser och i rollen som vd i Värmland. Ny kartläggning genomförs 2017.
 • som rådgivare är vi certifierade. En del i certifieringen handlar specifikt om genus.
 • vi arbetar aktivt med målgruppsanpassat budskap.
 • vi har med genusperspektivet vid upphandling av konsulter och föreläsare.”

> Läs mer om Almi Företagspartner Värmland.

Kontaktperson: Anna Lundmark Lundbergh, VD Almi Företagspartner Värmland, anna.lundbergh@almi.se, 054-14 93 77, 070-814 93 77.

Unionen Värmland

Vi är glada över att välkomna Unionen Värmland som en del av Ett jämställt Värmland. Så här beskriver de sitt bidrag för att nå visionen:

”Unionen Värmland kommer outtröttligt fortsätta arbetet mot jämställda löner genom att utbilda och informera förbundets medlemmar och förtroendevalda. Att föra dialogen med med- och motparter samt att via länets medier, sociala medier mm opinionsbilda om dagens löneskillnader mellan kvinnor och män. Via Unionens kollektivavtal kommer vi fortsätta utveckla Föräldralönen vilket tar bort ekonomiska incitament och medför att männen tar ut mer av den totala föräldraersättningen. Unionen ska även verka för att det ska vara självklart att kvinnor och mån arbetar deltid i samma utsträckning och att det ska vara ett eget val för båda. Vi bidrar totalt till att framtidens medarbetare går i pension under samma ekonomiska villkor.”

> Läs mer om Unionen Värmland.

Kontaktperson: Magnus Hildebrand, Regionchef Värmland, magnus.hildebrand@unionen.se, 054-13 70 11.

Communicare

Vi hälsar Communicare hjärtligt välkomna som var snabba med sin anslutning. Så här vill de bidra till Ett jämställt Värmland:

”Genom att med enkla metoder ha ett genusperspektiv på allt arbete vi gör. För oss handlar jämställdhet om demokrati. Vi har i alla våra projekt under förprojektering, genomförande och avslutande ett stort fokus på jämställdhet men också att på ett medvetet, lättsamt och strukturerat sätt sprida den kunskap och information som projektet upparbetar inom området. Vi vill vara bland dom ledande i arbetet med genus/jämställdhet/mångfald i Värmland inom fem år.

Konkret kommer bidraget från oss att vara att dela med oss av enkla metoder för att göra jämställdhetsarbetet enkelt att integrera i arbetsvardagen.”

> Läs mer om Communicares jämställdhetsarbete på deras webbplats.

Kontaktperson: Jeanette Fredberg, verksamhetschef Communicare, 076-040 96 37, jeanette.fredberg@communicare.nu.

Filmen Jämställdhetsfrågan

Jämställdhet är inte en fråga för kvinnor – det är en fråga för alla. Män och pojkar har också mycket att vinna på ökad jämställdhet. Detta kan du bland annat lära dig mer om i filmen Jämställdhetsfrågan med Länsstyrelsen i Värmland och Region Värmland.

Polismyndigheten, Polisområde Värmland

Polisen är till för alla oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, trosinriktning etc. I vår dagliga verksamhet strävar vi efter att bemöta invånarna på ett likvärdigt sätt och värna de grundläggande fri- och rättigheterna. I alla beslut finns jämställdhetsperspektivet med. Vi har en effektiv verksamhet som vi bygger på bred kunskap och kvalitet. Därför arbetar vi metodiskt med att skapa förutsättningar för att på sikt öka mångfalden och andelen kvinnor på alla nivåer inom alla verksamhetsgrenar.

> Läs mer om Polismyndigheten, Polisområde Värmland.

Kontaktperson: Lars Serenander, Polisintendent Polismyndigheten, Polisområde Värmland, lars.serenander@polisen.se.

Region Värmland

Region Värmland ansvarar för samordningen av det regionala tillväxtarbetet i Värmland. Vi har därför tillsammans med andra aktörer i länet tagit fram Värmlandsstrategin, som är Värmlands gemensamma plan för hur länet ska utvecklas. Region Värmland har också ett uppdrag att arbeta med jämställd tillväxt och har från 2011 till 2015 varit hemvist för Resurscentrum för jämställd regional tillväxt (fram till oktober i år finansierat av Tillväxtverket).

För att säkra kontinuitet, kunskap och erfarenhet har Region Värmland beslutat att fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering av det regionala tillväxtarbetet genom att förlänga tiden för resurscentrat till och med 2018. Oberoende av extern finansiering. Detta ger inte bara en långsiktighet, utan signalerar även att Region Värmland ser jämställdhet i länet som en viktig framgångsfaktor för tillväxtarbetet.

Region Värmland har identifierat kommunikation som ett av de viktigaste verktygen för jämställdhetsintegrering. Därför har vi bland annat tagit fram Schyst! – en handbok i jämställd och jämlik kommunikation. Handboken visar tydliga exempel på hur vi kan bli mer inkluderande i vår kommunikation och därmed få fler att känna sig delaktiga i tillväxtarbetet.

Vi har även tagit fram ett arbetsmaterial kopplat till Schyst! som kan användas av till exempel skolor, företag, organisationer och föreningar för att de själva kan arbeta med temat genom olika övningar. Arbetet kopplar starkt till Värmlandsstrategins styrkeområde välkomnande och öppet. Schyst! har i dagsläget spridits i över 15 000 exemplar i hela Sverige och Värmland förknippas allt mer med arbetet med att kommunicera jämställt och jämlikt. Detta stärker bilden av Värmland och gagnar arbetet med att få fler människor att vilja besöka, flytta till eller bo kvar i regionen.

Att fortsätta arbeta med jämlik och jämställd kommunikation för att stärka bilden av Värmland samt jämställdhetsintegrering av det regionala tillväxt -och utvecklingsuppdraget är Region Värmlands bidrag till ett mer jämställt Värmland.

> Läs mer om jämställdhetsarbetet inom Region Värmland.

Kontaktperson: Marianne Nilsson, Genusutvecklare/Projektledare för Resurscentrum för jämställd tillväxt på Region Värmland, marianne.nilsson@regionvarmland.se, 054-701 10 54.

Länsstyrelsen i Värmland ansluter sig med Samhällsrådet

Det är Länsstyrelsen i Värmland som står bakom detta arbete och administrerar denna webbsida. Tillsammans med Region Värmland, Landstinget i Värmland och Polismyndigheten, Polisområde Värmland, bildar vi Samhällsråd Värmland. Det bildades 2009 och dess uppgift är att samverka och arbeta förebyggande för social hållbarhet och trygghet i länet. Samhällsrådets deltagare var först ut att ansluta sig till Ett jämställt Värmland vid lanseringen på länsmiddagen 20 november.

Länsstyrelsen arbetar för jämställdhet i länet utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik. Det nationella målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Länsstyrelsen har både ett internt och externt uppdrag. Externt handlar arbetet om att verka för att de nationella jämställdhetsmålen får genomslag i länet och omsätts till regionala mål och insatser med mätbara och uppföljningsbara indikatorer. Arbetet ska ske i samverkan med strategiskt viktiga regionala aktörer. Internt handlar Länsstyrelsens uppdrag om att integrera ett jämställdhetsperspektiv i vår verksamhet. Jämställdhetsintegrering är den huvudsakliga strategi som används för att uppnå målen både internt och externt.

I länsstrategin Ett jämställt Värmland som gäller under åren 2014-2016 beskrivs övergripande Länsstyrelsens mål och vad vi kan göra för att nå målen. Den ska vara ett stöd till alla i länet för hur vi tillsammans ska nå ett jämställt Värmland.Inom ramen för uppdraget så har också Länsstyrelsen utarbetat en handlingsplan för jämställdhetsintegrering av den egna verksamheten för perioden 2014-2016. Det övergripande målet är att Länsstyrelsen Värmland ska bedriva en jämställdhetsintegrerad verksamhet.

Det övergripande målet bryts ner i följande delmål:

 • God kunskap om jämställdhet och jämställdhetsintegrering genom bla kompetenshöjande insatser
 • Utveckla arbetet med att könsuppdela statistik, samt använda denna för att säkerställa att skillnader identifieras, analyseras och åtgärdas
 • Jämställdhetsperspektiv i fördragningar och underlag till beslut
 • Jämställdhetsperspektiv i externt och internt informationsmaterial
 • Jämn/representativ könsfördelning i arbetsgrupper och vid nomineringar, inbjudningar och övriga forum där Länsstyrelsen kan påverka deltagandet
 • Jämställdhetsperspektiv som krav vid upphandling och inköp

> Läs mer om jämställdhetsarbetet inom Länsstyrelsen i Värmland.

Kontaktperson: Katarina Jakobsson, särskilt sakkunnig jämställdhet på Länsstyrelsen i Värmland, katarina.jakobsson@lansstyrelsen.se, 010-224 73 31.